Posted in Nyheter | 3 Comments

Full støtte til Foodora-sykkelbudene, som er i streik for tariffavtale!

NNN Oslo og Akershus støtter kravet om tariffavtale i Foodora, og gir de streikende medlemmene sin fulle støtte i kampen de nå fører. En tariffavtale sikrer lønn og andre rettigheter for vanlige arbeidsfolk.

NNN Oslo og Akershus oppfordrer alle til å hente maten selv, inntil streiken er vunnet!

Foodora-sykkelbudene går ut i streik for tariffavtale: – Vi er veldig motiverte

Posted in Nyheter | Leave a comment

Streik ved Godt brød Nydalen – ledelsen nekter tariffavtale til sine ansatte!

Fredag 15. februar gikk medlemmene i Fellesforbundet ved Godt Brød, Nydalen, ut i streik siden ledelsen nektet å inngå tariffavtale.

Spis godt, lev godt står det overalt på veggene på Godt Brød i Nydalen. De unge arbeiderne ved Godt Brød har ikke den muligheten. De kan verken spise godt eller leve godt. Flere av dem har ikke engang den allmenngjorde minstelønnssatsen. Arbeidsgiver mener minstelønnen ikke gjelder her, fordi at det ikke er et serveringssted, til tross for at de serverer, rydder ved bordene, smører mat og driver med catering. Men arbeidsgiver har valgt å ikke kalle det catering, men møtemat, dette for å prøve å slippe betale de ansatte den allmenngjorte minstelønnssatsen.

Godt Brød Nydalen er med på å undergrave den Norske arbeidslivsmodellen da de ikke ønsker å signere på en tariffavtale som blant annet vil gi de ansatte; høyre lønn, trygghet på jobb, medbestemmelse og pensjon.

I tillegg bedriver Godt Brød aktivt streikebryteri ved å gi arbeidsoppgavene til de streikende til andre.

NNN Oslo og Akershus støtter de streikende i kampen for tariffavtale fullt ut, og oppfordrer resten av fagbevegelsen å gjøre det samme!

Posted in Nyheter | Leave a comment

Støtteerklæring til de streikende ved Troms Kjøkken AS

NNN Oslo og Akershus vil komme med følgende støtteerklæring i forbindelse med at medlemmer av Handel og Kontor er i streik:

NNN Oslo og Akershus støtter de streikende arbeiderne ved Troms Kjøkken AS i kampen om å få opprettet en tariffavtale. Det som Troms Kjøkken AS driver med hører ikke hjemme i det norske arbeidslivet. NNN Oslo og Akershus ønsker medlemmene i Handel og Kontor ved Troms Kjøkken lykke til med arbeidskampen og oppfordrer resten av fagbevegelsen til å gjøre det samme!

Posted in Nyheter | Leave a comment

Fullført LO-skolering

Nestleder i NNN Oslo og Akershus og klubbleder på NNN klubben Lantmannen Unibake, Amer Kazmi, har etter fullført LO-skolering blitt hedret med nål av LO-leder, Hans Christian Gabrielsen. Til sammen var det 9 tillitsvalgte som mottok nål, for å ha gjennomført fire moduler i LO-skolen, på fjorårets (2018) siste møte i LO-sekretariatet.

NNN Oslo og Akershus gratulerer Amer!

Posted in Nyheter | Leave a comment

Kurs for medlemmer og tillitsvalgte – 11.-13. oktober

Posted in Nyheter | Leave a comment

Vi gir vår fulle støtte til heismontørene i Orona, som siden 14. mai har streiket for å få tariffavtale og ordnede arbeidsforhold

På styremøte 30.05.2018 stilte et enstemmig styre seg bak dette oppropet

Opprop til støtte for de streikende ved Orona Norway AS

Heismontørene på Orona Norway AS er i streik fra 14. mai. EL og IT Forbundet og klubben har reist krav om at
* det opprettes avtale om overenskomst med EL & IT Forbundet (Heisoverenskomsten)
* det inngås avtale om ordnede forhold ved innleie og bortsetting av arbeid
* alt ulovlig heisarbeid umiddelbart opphører

Heismontørenes Fagforening har avdekket et grovt tilfelle av sosial dumping ved innleievirksomheten. Arbeidsmiljøloven brytes ved at innleien verken har vært drøftet med de tillitsvalgte eller er begrenset til ekstraordinære situasjoner. Bedriften opptrer også i strid med elforskriften, som stiller krav til faglig kompetanse for å utføre arbeid på elektriske anlegg.

På bedriften eksisterte det en husavtale. Denne er nå sagt opp og krav om tariffavtale reist. Bedriften kjemper desperat mot overenskomst og forlanger at husavtalen videreføres.

Den kampen som føres fra klubben er en viktig kamp for hele fagbevegelsen. Det er en kamp
* for landsomfattende tariffavtaler
* mot husavtaler
* mot sosial dumping
* for et organisert arbeidsliv

Posted in Nyheter | Leave a comment

1. mai 2018

Til tross for en usedvanlig kald og grå 1. mai-dag var det til sammen ca. 8300 som tok seg turen til Youngstorget. Avdelingen hadde invitert til frokost på Folkets hus, der holdt nestleder i LO i Oslo, Natalia Zubillaga, tale for dagen. Rundt 40 stykker deltok fra NNN Oslo og Akershus på frokost og tog gjennom Oslo.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Posted in Nyheter | Leave a comment

Tariffoppgjøret 2018 – Billig for arbeidsgiverne

 

NNN Oslo og Akershus anbefaler å si NEI til oppgjøret i privat sektor!

AFP ordningen – omdisponering av fellesskapets midler
Forhandlingene førte til at noen hull ble tettet ved å omdisponere midlene i AFP-ordningen, men uten at det blir betalt inn mer på ordningen. Det nye er at man kan søke AFP i oppsigelsestiden altså maksimalt et halvt år tidligere, fra 61,5 år. og perioden man kan være syk er økt til 2 av de 3 siste årene før 62. Nærmere detaljer rundt en eventuell ny AFP-ordning skal utredes sammen med myndighetene. Et av grunnlagene for utredningen er en slags opptjeningsmodell. Et forslag til ny AFP ordning skal foreligge til mellomoppgjøret i 2019, men da uten streikerett. Problemet med denne helheten er at man kan sikre at flere får delvis AFP, men NHO finansierer ingenting av dette, så økte kostnader må dekkes inn av de som ellers hadde fått full AFP etter den gamle ordningen. Dette vil innebære at mange av dem vil tape og enkelte til dels store summer.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
I følge lov om Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal alle arbeidsgivere i utgangspunktet betale inn 2 % av bruttolønn, men det er bare inntekt over 1 G (ca. 93.000;-) som teller med som grunnlag. Kravet om opptjening av OTP fra første krone, som ble avvist fra NHO, ville gitt et solid løft for mange. Her oppnådde man ingenting på tross av massiv mobilisering til streik. Dette rammer særlig mange av LO sine medlemmer med lavest lønn og pensjonssparing. Får man ikke løst dette politisk er det vanskelig å se når man kan reise dette med tyngde igjen.

Magert lønnstillegg
Et generelt tillegg på 1kr til alle. I tillegg kommer 30 øre fra tilpasningsforhandlingene. I noen overenskomster er det generelt, andre har brukt det til fagarbeidere eller ansiennitet. I en situasjon der Norge går bedre, de rikeste får stadig mer i lønn, bonuser og aksjeopsjoner, er dette alt for dårlig!

Lavtlønnede får et høyere særskilt lavlønnstillegg på 2,50 som tilsammen kan utgjøre opptil 3,80 kr per time. Dette er til alle på overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn og får virkning for Baker og Egg og Fjørfe overenskomstene i NNN. Lavlønnsgarantien i NNN slår ut med 4 kroner og vil for mange av våre lavtlønnede bli tarifftillegget i stedet for 3.80.

Slitertillegg – finansiert med penger fra sluttvederlagsordningen
De som blir tvunget til å tre ut av arbeidslivet uten å ha arbeidsinntekt skal kompenseres med et tillegg. Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi om lag 23 000 kroner (1/4 G) ekstra i året fram til fylte 80 år for de som går av ved 62, 2/3 av summen fra 63 og 1/3 fra 64 og 0 fra 65 og 66. Her brukes penger fra sluttvederlagsordningen, som for øvrig allerede er ødelagt av skattereglene til regjeringen. NHO vil slutte å betale inn sine forpliktelser på 240 kr pr. person årlig i 2023, og arbeidsgiverne sparer derved penger på denne ordningen.

Reise, kost og losji
Her har Fellesforbundet fått noen endringer i teksten slik at det blir vanskeligere å omgå bestemmelsene og bedrive sosial dumping.

Oppsummering
LO har ikke oppnådd å «få» noe på pensjon, utenom å flytte penger internt, samtidig har man gått med på at ordningen ikke skal koste mer. Premien på 2,5 % som bedriftene betaler inn årlig står dermed fast. Økt kjøpekraft fikk man ikke, når man ser den sammen med prisstigningen. De altfor mange hullene i AFP-ordningen er ikke tettet, men de har blitt mindre.

Det NHO har måttet gi i disse forhandlingene har vært kronetillegget. Slitertillegget fikk man til fordi man byttet den ut mot sluttvederlagsordningen.

Uravstemning
Forslaget skal nå ut på uravstemning som varer fram til 26. april. Svarfristen til Riksmekleren er den 27. LO må da varsle plassfratredelse på nytt og streik kan tidligst iverksettes 4 døgn senere, det vil si 1. mai, eller 2. mai for de som har fri på 1.


Et enstemmig styre i NNN Oslo og Akershus anbefaler sine medlemmer til å stemme nei for dette oppgjøret i uravstemningen!

 

Løpesedler for utskrift:
STEM NEI versjon 1
STEM NEI versjon 2
NNN Oslo og Akershus – Tariffoppgjøret 2018 – Stem nei

Posted in Nyheter | Leave a comment