Tariffoppgjøret 2018 – Billig for arbeidsgiverne

 

NNN Oslo og Akershus anbefaler å si NEI til oppgjøret i privat sektor!

AFP ordningen – omdisponering av fellesskapets midler
Forhandlingene førte til at noen hull ble tettet ved å omdisponere midlene i AFP-ordningen, men uten at det blir betalt inn mer på ordningen. Det nye er at man kan søke AFP i oppsigelsestiden altså maksimalt et halvt år tidligere, fra 61,5 år. og perioden man kan være syk er økt til 2 av de 3 siste årene før 62. Nærmere detaljer rundt en eventuell ny AFP-ordning skal utredes sammen med myndighetene. Et av grunnlagene for utredningen er en slags opptjeningsmodell. Et forslag til ny AFP ordning skal foreligge til mellomoppgjøret i 2019, men da uten streikerett. Problemet med denne helheten er at man kan sikre at flere får delvis AFP, men NHO finansierer ingenting av dette, så økte kostnader må dekkes inn av de som ellers hadde fått full AFP etter den gamle ordningen. Dette vil innebære at mange av dem vil tape og enkelte til dels store summer.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
I følge lov om Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal alle arbeidsgivere i utgangspunktet betale inn 2 % av bruttolønn, men det er bare inntekt over 1 G (ca. 93.000;-) som teller med som grunnlag. Kravet om opptjening av OTP fra første krone, som ble avvist fra NHO, ville gitt et solid løft for mange. Her oppnådde man ingenting på tross av massiv mobilisering til streik. Dette rammer særlig mange av LO sine medlemmer med lavest lønn og pensjonssparing. Får man ikke løst dette politisk er det vanskelig å se når man kan reise dette med tyngde igjen.

Magert lønnstillegg
Et generelt tillegg på 1kr til alle. I tillegg kommer 30 øre fra tilpasningsforhandlingene. I noen overenskomster er det generelt, andre har brukt det til fagarbeidere eller ansiennitet. I en situasjon der Norge går bedre, de rikeste får stadig mer i lønn, bonuser og aksjeopsjoner, er dette alt for dårlig!

Lavtlønnede får et høyere særskilt lavlønnstillegg på 2,50 som tilsammen kan utgjøre opptil 3,80 kr per time. Dette er til alle på overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn og får virkning for Baker og Egg og Fjørfe overenskomstene i NNN. Lavlønnsgarantien i NNN slår ut med 4 kroner og vil for mange av våre lavtlønnede bli tarifftillegget i stedet for 3.80.

Slitertillegg – finansiert med penger fra sluttvederlagsordningen
De som blir tvunget til å tre ut av arbeidslivet uten å ha arbeidsinntekt skal kompenseres med et tillegg. Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi om lag 23 000 kroner (1/4 G) ekstra i året fram til fylte 80 år for de som går av ved 62, 2/3 av summen fra 63 og 1/3 fra 64 og 0 fra 65 og 66. Her brukes penger fra sluttvederlagsordningen, som for øvrig allerede er ødelagt av skattereglene til regjeringen. NHO vil slutte å betale inn sine forpliktelser på 240 kr pr. person årlig i 2023, og arbeidsgiverne sparer derved penger på denne ordningen.

Reise, kost og losji
Her har Fellesforbundet fått noen endringer i teksten slik at det blir vanskeligere å omgå bestemmelsene og bedrive sosial dumping.

Oppsummering
LO har ikke oppnådd å «få» noe på pensjon, utenom å flytte penger internt, samtidig har man gått med på at ordningen ikke skal koste mer. Premien på 2,5 % som bedriftene betaler inn årlig står dermed fast. Økt kjøpekraft fikk man ikke, når man ser den sammen med prisstigningen. De altfor mange hullene i AFP-ordningen er ikke tettet, men de har blitt mindre.

Det NHO har måttet gi i disse forhandlingene har vært kronetillegget. Slitertillegget fikk man til fordi man byttet den ut mot sluttvederlagsordningen.

Uravstemning
Forslaget skal nå ut på uravstemning som varer fram til 26. april. Svarfristen til Riksmekleren er den 27. LO må da varsle plassfratredelse på nytt og streik kan tidligst iverksettes 4 døgn senere, det vil si 1. mai, eller 2. mai for de som har fri på 1.


Et enstemmig styre i NNN Oslo og Akershus anbefaler sine medlemmer til å stemme nei for dette oppgjøret i uravstemningen!

 

Løpesedler for utskrift:
STEM NEI versjon 1
STEM NEI versjon 2
NNN Oslo og Akershus – Tariffoppgjøret 2018 – Stem nei

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.